Refer a Friend
Shopping Cart 0 products

Terms and conditions
 

1 ) General

These are the terms and conditions applicable to the purchase in the online store www.soly-toys.com . Online store operated by Soly Europe s.r.o. of the street U Stavu 384, Veseli nad Moravia , 698 01. ID: 29259924 Conditions define and clarify the rights and obligations of the seller (operator) and the buyer (customer).
2 ) The order and purchase contract

    All orders placed through the online store are binding . By placing an order , the buyer confirms that he is familiar with these terms and conditions , including the conditions of the claim and agrees with them .
    Proper order for goods made ​​by the buyer shall be deemed to conclude the contract . Moment of confirmation of the order by the seller is the conclusion of the purchase contract. For the actual fulfillment of the contract at the moment of receipt of goods.
    The electronic order completion of all required data and information .
    The place of delivery is the address specified by the buyer registration form.
    Title to the goods passes to the buyer upon payment of the purchase price. The delivery invoice.
    By completing the registration form or a binding order in the online store buyer agrees to the collection and archiving of personal data and on the buyer 's purchases in accordance with Act No. 101/2000 Coll . on the protection of personal data.
    The prices are final ( but the height percent discount loyalty program for each client individually according to the amount of goods ordered ) .
    All prices are after initial login to the wholesale VAT.
    All goods until full payment of the property of Soly Europe sro The State of the U 384, Veseli nad Moravia , the 1st 698 ID: 29259924

Seller reserves the right to refuse to process the order if the ordering information is incomplete or raise doubts about the real intention of the customer to order goods. About this refusal to send information to the seller
3 ) Delivery of goods

Order created by the customer on these sites is for the customer and for us to be binding and will be implemented by transport service , personal consumption , according to the customer . If the goods are not in stock , delivery dates will be announced. If you do not agree with a confirmed date have the option to cancel the order.
4 ) Withdrawal from the contract ( return )

The buyer has the right under paragraph 6 of the Civil Code č.367/2000 withdraw from the contract within 14 days of receipt of goods ordered via internteu . If it decides to send the goods back in the original package within that period (specifying the date of dispatch) . Seller after receipt of the goods by return a corresponding amount previously agreed method of payment (cash , transfer). Recommendation : It is necessary to ensure that the goods came back intact, with no signs of use or wear to prevent the subsequent enforcement of the seller.

Returned goods we do not send cash on delivery. Thus the returned goods will not be accepted and extend the period of execution . V to individual cases may also be charged demonstrable administrative settlement and subsequently enforced by law by all available means.
5 ) Assignment

    Buyer may not assign any rights and claims under the contract to a third party without the prior written consent of Soly Europe s.r.o. of the street U Stavu 384, Veseli nad Moravia , 698 01. ID: 29259924
    The Buyer is not entitled unilaterally to offset any rights against the claim of the company Soly Europe s.r.o. of the street U Stavu 384, Veseli nad Moravia , 698 01 ID: 29259924

6 ) Final Provisions

    These terms and conditions apply as stated on the website of the seller, the date of sending the electronic order .
    Sending the electronic order, the buyer accepts all the provisions of the terms and conditions in force at the date of dispatch of the order, as well as the date of dispatch of the order , valid price of the ordered goods , including shipping and postage stated in the catalog online store Soly Europe sro , unless in a particular case clearly states otherwise . Sent order , the buyer irrevocably bound.
    The customer may cancel the order without the consent of the seller to perform up to 24 hours of ordering or after drove the supplier exceeded confirmed in writing by delivery time . In other cases , an agreement with the seller.
    Participants explicitly within the meaning of § 262 paragraph 1 of the Commercial Code, agreed that unless the conditions expressly stated otherwise, their rights and obligations of the Commercial Code, particularly § 409 et seq .

This Complaints Procedure shall take effect on 25/05/2011 and is valid on the territory of the EU . Subject to change .
7 ) Privacy policy

The operator declares that all information of a personal nature (name, surname , telephone numbers , email address and mailing address ) is confidential and will be used only for internal use by Soly Europe sro and will not be disclosed to any third party or otherwise abused . Personal information is collected from commercial, logistical , statistical and marketing purposes .

When handling personal data Soly company of Europe sro The State of the U 384, Veseli nad Moravia , the 1st 698 ID: 29,259,924th agrees to abide by the Act No.101/2000 Coll . About Privacy Policy. If there is a business case , it is necessary to transmit personal customer information supplier, the company Soly Europe sro The State of the U 384, Veseli nad Moravia , the 1st 698 ID: 29259924zavazuje that transmits this information to prior approval by the customer. Without the consent can not be any information of a personal nature to pass .

Customer use of the services of the company Soly Europe sro The State of the U 384, Veseli nad Moravia , the 1st 698 ID: 29259924 and gives consent to the collection of personal data. Upon registration required basic information from the customer , which are further complemented when making your purchase . The customer has the right to ask for the deletion of personal data from the database ( deregistration ) and writing to email: prodej@soly.cz

Access to registered customers into the store and the option orders are protected by a password known only to registered customers . Therefore , please do not leave the password freely available to other persons , to prevent its misuse and consequently misuse of your registration and your data. For abuse passphrase operator does not assume any responsibility.


Obchodní podmínky

1) Úvodní ustanovení

Toto jsou obchodní podmínky platné pro nákup v internetovém obchodě www.hrackyproklukyaholky.cz . Internetový obchod provozuje firma Soly Europe s.r.o. U Stavu 384, Veselí nad Moravou, 698 01. IČ: 29259924. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

2) Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace a že s nimi souhlasí.
 2. Řádná objednávka zboží učiněná kupujícím se považuje za návrh na uzavření smlouvy. Momentem potvrzení objednávky ze strany prodávajícího dochází k uzavření kupní smlouvy. K samotnému plnění kupní smlouvy dochází v okamžikem převzetí objednaného zboží.
 3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
 5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny. Součástí dodávky je daňový doklad.
 6. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodního domu kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
 7. Ceny uvedené v ceníku jsou konečné (avšak dané výškou procentní slevy věrnostního programu u každého zákazníka individuelně podle množství objednaného zboží).
 8. Všechny ceny jsou po prvním přihlášení na velkoobchodu uvedeny s DPH.
 9. Veškeré zboží je až do úplného zaplacení majetkem firmy Soly Europe s.r.o. U Stavu 384, Veselí nad Moravou, 698 01. IČ: 29259924

Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné, nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle prodávající informaci na

3) Dodání zboží

Objednávka vytvořená zákazníkem na uvedených webech je pro zákazníka i pro nás závazná a bude realizována přepravní službou , osobní odběr, dle dohody se zákazníkem. V případě, že zboží není skladem, bude termín dodání upřesněn. Pokud nebudete s potvrzeným termínem souhlasit máte možnost objednávku stornovat.

4) Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží objednané pomocí internteu. Pokud se tak rozhodne, zašle zboží v původním obalu zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Prodávající po obdržení zboží obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem (hotově, převodem). Doporučení: je třeba aby zboží přišlo zpět nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebování, aby se předešlo následnému vymáhání ze strany prodávajícího.

Vrácené zboží nám neposílejte na dobírku. Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení. V individuelních případech můžou být navíc účtovány prokazatelné administrativní úhrady a následně vymáhány dle zákona všemi dostupnými prostředky.

5) Postoupení

 1. Kupující není oprávněn postoupit jakákoliv práva a pohledávky ze smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu firmy Soly Europe s.r.o. U Stavu 384, Veselí nad Moravou, 698 01. IČ: 29259924
 2. Kupující není oprávněn jednostranně započíst jakákoli práva proti pohledávce firmy Soly Europe s.r.o. U Stavu 384, Veselí nad Moravou, 698 01. IČ: 29259924

6) Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou v katalogu internetového obchodu společnosti Soly Europe s.r.o., nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.
 3. Storno objednávky může zákazník bez souhlasu prodejce provést maximálně do 24hodin od objednání, nebo poté, jeli dodavatelem překročena písemně potvrzená dodací lhůta. V dalších případech je nutná dohoda s prodejcem.
 4. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 25/05/2011 a platí na území EU. Změny jsou vyhrazeny.

7) Ochrana osobních údajů

Provozovatel prohlašuje, že veškeré údaje osobní povahy (jméno, příjmení, tel.čísla, emailovou adresu a poštovní adresu) jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu společnosti Soly Europe s.r.o. a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Osobní informace jsou shromaždovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů.

Při nakládání s osobními daty společnost firmy Soly Europe s.r.o. U Stavu 384, Veselí nad Moravou, 698 01. IČ: 29259924. zavazuje řídit Zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Pokud nastane obchodní případ, kdy je nutné předat osobní informace zákazníka dodavateli, společnost firmy Soly Europe s.r.o. U Stavu 384, Veselí nad Moravou, 698 01. IČ: 29259924zavazuje, že tyto informace předá až po předchozím odsouhlasení daným zákazníkem. Bez souhlasu není možné jakékoliv informace osobního charakteru předávat.

Zákazník využíváním služeb společnosti firmy Soly Europe s.r.o. U Stavu 384, Veselí nad Moravou, 698 01. IČ: 29259924 a dává souhlas ke shromaždování osobních údajů. Při registraci jsou požadovány základní informace od zákazníka, které se dále doplňují při provedení objednávky. Zákazník má právo zažádat o vymazání osobních údajů z databáze (zrušení registrace) a to písemnou formou na email: prodej@soly.cz

Přístup registrovaným zákazníkům do obchodu a možnost objednávek jsou chráněny přístupovým heslem, které zná pouze registrovaný zákazník. Proto, prosíme, nenechávejte toto heslo volně přístupné ostatním osobám, aby nemohlo dojít k jeho zneužití a následně ke zneužití Vaší registrace a Vašich údajů. Za zneužití přístupového hesla provozovatel nenese žádnou odpovědnost.